info@DarvishiHotel.com
تلفن مرکزی: 38080-051

هتل مجلل درویشی

رستوران روف گاردن
صرف غذا در محیطی متفاوت رابرای شما مهیا کرده ایم ... روف گاردن همان مکان رویایی شماست در هتل درویشی. آسمان در هر لحظه از فراز شما می گذرد. رویای روزی بارانی و شبی پرستاره را در هتل درویشی حقیقت بخشیده ایم. لذت صرف غذا در چنین محیطی را به عزیزان خود هدیه کنید.